Από την Εγκατάσταση μέχρι την Υποστήριξη

Είναι σημαντικό τα συστατικά που απαρτίζουν το υλικό και το λογισμικό της μηχανοργάνωσης μιας επιχείρησης να έχουν επιλεγεί κατόπιν μελέτης από τους αρμόδιους μηχανικούς. Όπως επίσης είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης και συντήρησης σε κάθε επιλογή. Λάθη στην μελέτη και την υλοποίηση έργων μηχανοργάνωσης κοστίζουν χρόνο και χρήμα, άμεσα και έμμεσα εφόσον μπορεί να σταματούν να λειτουργούν τμήματα της επιχείρησης που σχετίζονται με τις ταμειακές εισροές ή να χάνονται ώρες εργασίας.

Apostolas Setup and Maintenance
Infographic διεργασιών από την εγκατάσταση μέχρι την συντήρηση.

Για οποιοδήποτε προϊόν, έργο ή υπηρεσία προμηθευτείτε από την εταιρεία οι εξειδικευμένοι μηχανικοί αναλαμβάνουν:

  • Προεργασία στον χώρο της εγκατάστασης ώστε πριν την εγκατάσταση να υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές στον χώρο ή στο κτίριο όπου θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση. Οι μηχανικοί της εταιρείας έρχονται σε επαφή με τους αρμόδιους επαγγελματίες (επικοινωνία με ηλεκτρολόγους ή άλλους επαγγελματίες ανάλογα με το έργο).
  • Εγκατάσταση του εξοπλισμού (hardware ή software).
  • Έλεγχος και δοκιμές του hardware ή software.
  • Εκπαίδευση των χρηστών που θα χειρίζονται το λογισμικό ή τον υλικό εξοπλισμό.
  • Δημιουργία κατάλληλων υποδομών ώστε να υπάρχει η άμεση και εξ αποστάσεως υποστήριξη του λογισμικού ή του υλικού εξοπλισμού.
  • Υποστήριξη χρηστών.
  • Συντήρηση hardware ή software.
  • Αναβάθμιση - Ενημέρωση hardware ή software.

Σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται μελέτη και σχεδιασμός, εφόσον έχει προηγηθεί η αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων του πληροφοριακού συστήματος της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

Ετικέτες: Service, After sale service, Τεχνική Υποστήριξη, Αποστολάς, Ρόδος, Ανάλυση απαιτήσεων έργου, Μελέτη, Υλοποίηση, Συντήρηση